പൂർണ്ണ ശയ്യാവലംബരായവരെ പരിചരിക്കുവർക്കു നൽകുന്ന പ്രതിമാസ ധനസഹായം.